Type alias IgxButtonType

Determines the Button type.