Type alias IgxInputGroupTheme

Determines the Input Group theme.