Type alias IgxIconButtonType

Determines the Icon Button type.